● ارسال بخشامه ها، نامه ها ،  دستورالعمل ها ، صورت جلسه ها و مصوبات اداره کل به واحدها و نهادهای ذیربط به صورت خودکار و عادی
● دعوت اعضاء و همکاران به جلسات از طریق پیام کوتاه
● انتشار عملکرد اداره و واحدهای مختلف آن از طریق پیام کوتاه به صورت خودکار و عادی
● اطلاع رسانی جهت بهره برداری از تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و هم چنین انتقال و تصفیه فاضلاب شهر به صورت خودکار و عادی
● اطلاع رسانی به عموم جهت افتتاح یا بهره برداری از پروژه ها و طرح ها و… از طریق ارسال پیام کوتاه به صورت خودکار و عادی
● ارزیابی از میزان رضایت شغلی کارکنا ن اداره آب و فاضلاب شهری از طریق ارسال پیام کوتاه
● اعلام فیش حقوقی کارکنان از طریق پیام کوتاه به صورت خودکار
● حضور و غیاب همکاران و کارکنان از طریق پیام کوتاه
● اطلاع رسانی جهت شرکت در سمینارها ،گردهمایی ها ، دوره های آموزشی ، کارگاهها و جشنواره های فرهنگی – هنری آب و… به صورت خودکار و عادی
● تسهیل ارتباط با مشترکین از طریق پیام کوتاه
● فرهنگ سازی جهت کاهش مصرف آب از طریق ارسال پیام کوتاه
● دریافت به موقع نظرات مشترکین در خصوص خدمات رسانی از طریق خدمات پیام کوتاه
● اعلام قبض آب مشترکین از طریق ارسال پیام کوتاه
● اطلاع رسانی در مواقع ضروری (قطع آب ، جلسات فوق العاده ،شرایط غیر مترقبه و…)
● ایجاد مسابقه در بین مشترکین از طریق پیام کوتاه  با اختصاص جایزه برای مشترکین که کمترین مصرف را داشته اند با استفاده از خدمات پیام کوتاه
● کوشش به منظور ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و استفاده صحیح از تأسیسات و آشنا ساختن مردم با اثرات اکولوژیکی ناشی از استفاده بی رویه منابع آب و ایجاد فاضلاب  از طریق  پیام کوتاه
●  اطلاع رسانی به روز و دایمی از کلیه عوامل ، تعرفه ها ، عملیات و تصمیمات موثر بر امور جاری از طریق پیام کوتاه
●  اطلاع رسانی جهت آشنایی مردم با قوانین و مقررات سازمان از طریق پیام کوتاه
●  اطلاع رسانی به عموم جهت تعویض کنتور مشترکین از طریق پیام کوتاه
●  گرد آوری ، نشراخبار ، اطلاعات و گزارش های مربوط به فعالیت ها ، طرحها و برنامه ها با شیوه ها و قالبهای مناسب و تأثیر گذاراز طریق ارسال پیام کوتاه
●  ارسال پیام های تبریک وتسلیت در اعیاد خاص به اعضاء و همکاران و عموم به صورت خودکاروعادی
● ایجاد سامانه دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادت از طریق ارسال پیام کوتاه
● اطلاع رسانی شماره تلفن گویای سازمان از طریق پیام کوتاه
● ارتباط با دیگر سازمانها و ادارات جهت حمایت و سر مایه گذاری سازمان های دیگر در سازمان آب و فاضلاب به منظور ارتقاء کیفی و کمی اهداف و فعالیت ها
● اطلاع رسانی جهت اجرای طرحهای جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب و اجرای شبکه مربوط به توزیع آب شهری
● فرهنگ سازی در بین کارکنان برای استفاده مطلوب از ماشین آلات ،تجهیزات و امکانات سازمان در جهت تحقق آن ضمن مراقبت برای حفظ و بقا از طریق ارسال پیام کوتاه
● ارسال پیام تبریک تولد بر اساس سرسید و قابل تنظیم قبل از زمان مورد نطر به همکاران و عموم مردم
● ایجاد مسابقه بین همکاران وکارکنان سازمان ازطریق پیام کوتاه  به صورت خودکار
● ارسال پیام کوتاه انبوه به تفکیک شهر واستان,پیش شماره ,کدپستی ومنطقه ای
● ایجاد روابط عمومی الکترونیک در اداره با استفاده از فناوری روز ( خدمات پیام کوتاه ) جهت سهولت در ارتباط با صرفه جویی در وقت و هزینه
و…