● ارسال بخشامه ها، نامه ها ، صورت جلسه ها،دستورالعملها و مصوبات اداره کل به نهادهای ذیربط به صورت خودکار و عادی
● ارسال آیین نامه ها انضباطی ،تحصیلی و آموزشی به همکاران به صورت عادی از طریق ارسال پیام کوتاه
● انعکاس فعالیت ها ، برنامه ها و طرح های سازمان به مردم ، نهادها و سازمان های ذیربط به صورت عادی از طریق پیام کوتاه
● دعوت به جلسات ازطریق ارسال پیام کوتاه به صورت خودکار
● دریافت گزارش عملکردی از فعالیت واحدها در دوره های مختلف زمانی (ماهانه ، فصلی ، سالانه و…) از طریق ارسال پیام کوتاه به صورت خودکار و عادی
● اطلاع رسانی جهت سازماندهی معلمان بر اساس محل خدمت
● اعلام فیش حقوقی کارکنان از طریق پیام کوتاه به صورت خودکارو عادی
● ارسال پیام کوتاه جهت تقویت و توسعه آرمانهای بسیج دانش آموزی به صورت خودکار و عادی
● ابلاغ برنام های بسیج دانش آموزی به مدارس از طریق ارسال پیام کوتاه به صورت عادی
● ارسال پیام کوتاه جهت ارزشیابی تحصیلی معلمان به صورت خودکارو عادی
● اطلاع رسانی جهت تهیه کتب درسی ، منابع آموزشی ،مطالب و نشریات علمی و… به همکاران به صورت خودکار و عادی
● دعوت به دوره ها ،آزمونها،مسابقات ، نمایشگاهها ، کارگاههای آموزشی ، همایشها و شرکت در برنامه ها(سمینارها، گردهمایی ها و مراسمات مختلف فرهنگی و…) از طریق پیام کوتاه به صورت خودکار و عادی
● حضور و غیاب همکاران از طریق پیام کوتاه به صورت عادی
● مکانیزه نمودن تمامی مدارس استان ، شهرستان و منطقه و…
● ارسال پیام جهت تبادل نظر با سازمان ها و نهادهای دیگر به منظور بالا بردن اهداف کیفی سازمان به صورت خودکار و عادی
● ارزیابی مستمر از دوره های آموزشی از طریق ارسال پیام کوتاه به صورت عادی
● ارزیابی عملکرد کارکنان و پاسخگویی به شکایات واصله به صورت خودکار و عادی
● اطلاع رسانی در مواقع ضروری(جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و….) به صورت خودکار و عادی
● تبلیغات گسترده برای معرفی توانمندی سازمان از طریق ارسال پیام کوتاه به صورت خودکار
● ارسال پیام کوتاه به همکاران جهت حسن اجرای ضوابط و مقررات شغل به صورت خودکار و عادی
● اطلاع رسانی جهت مشارکت و همکاری مردمی (افراد خیر) در آموزش و پرورش به صورت خودکار و عادی
● بررسی دیدگاهها و سنجش همکاران ، کارکنان ،مردم ،مخاطبان و خدمات گیرندگان جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش به صورت خودکار و عادی
● ارسال پیام های تبریک وتسلیت در مناسبتها و اعیاد خاص بر اساس سر رسید و قابل تنظیم قبل اززمان مقرر به اعضاء ، همکاران و عموم بر اساس شهر ، استان و به تفکیک مناطق به صورت خودکارو عادی
● ایجاد سامانه دریافت شکایات ،انتقادات و پیشنهادت از طریق ارسال پیام به صورت خودکار
● ارسال پیام های تبریک تولد بر اساس سررسید (تولد ، تسلیت و…)  به اعضاء ، همکاران به صورت خودکار
● ایجاد مسابقه بین همکاران وکارکنان سازمان ، مدارس منطقه ، شهر و استان و …  ازطریق پیام کوتاه به صورت خودکار
● ارسال پیام کوتاه انبوه به تفکیک شهر و استان ، پیش شماره ، کد پستی و منطقه
● ایجاد روابط عمومی الکترونیک در اداره با استفاده از فناوری روز (خدمات پیام کوتاه) جهت سهولت در ارتباط با صرفه جویی در وقت و هزینه
● بررسی و شناخت تجهیزات،امکانات و وسایل کمک آموزشی از طریق ارسال پیام کوتاه به صورت خودکار و  عادی
● و…