● ارسال بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و شرح وظایف برای ادارات تابعه در زمینه کار آفرینی برای اداره کار
● اطلاع رسانی به ادارات و عموم مردم جهت حمایت از طرحها و پروژهای مطالعاتی و اجرایی در زمینه توسعه کار آفرینی به منظور بهبود عملکرد سازمان
● اخذ گزارش از عملکرد از واحدها و ادارات تابعه از طریق پیام کوتاه
● اعلام جلسات کاری به اعضاء و همکاران از طریق پیام کوتاه
● دعوت اعضاء و همکاران به جلسات
● فراهم آوردن فضای مناسب جهت تبادل اطلاعات ادارات و دستگاهها با همدیگر در زمینه توسعه کارآفرینی
● اعلام فیش حقوقی کارکنان از طریق پیام کوتاه
● حضور و غیاب کارکنان و همکاران از طریق پیام کوتاه
● اطلاع یابی مردم از فرصت های شغلی بوجود آمده در اداره کار با ارسال پیام کوتاه
●  جمع آوری آمار و اطلاعات از نیازهای دستگاههای دولتی و غیر دولتی در رابطه با کار و ارجاع آن به مقامات ذیربط با ارسال پیام کوتاه
●  ظرفیت سنجی از دستگاههای دولتی و غیر دولتی و ارائه نتایج
●  کمک به گسترش فرهنگ اشتغال و کار در جامعه
● اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده و…)
● ایجاد نظر سنجی برای رضایت مندی مردم از فعالیتها و عملکرد سازمان
● ارزیابی عملکرد کارکنان
● ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران از طریق پیام کوتاه
● ارسال پیام های تبریک و تولد به اعضاء و همکاران از طریق پیام کوتاه
● ایجاد سامانه دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات از طریق ارسال پیام به صورت خودکار
● ایجاد مسابقه در بین کارکنان و همکاران
● و…